تعداد غرق‏‌شدگان پناهجویان در مصر به ۸۸ نفر رسید

تعداد غرق شدگان پناهجویان غیرقانونی در سواحل مصر به ۸۸ نفر افزایش یافت.