اپل کمپانی دیگری در زمینه هوش مصنوعی پیشرفته را خریداری کرد