تنها موضوعی که تهدیدات دشمن را دفع کرده قدرت نظامی کشور است