سامح شکری: درباره تغییر نظام سوریه، با عربستان اختلاف نظر داریم

وزیر خارجه مصر گفت موضع ریاض درباره سوریه بر لزوم تغییر نظام حاکم متمرکز است، اما قاهره درباره بحران این کشور چنین رویکردی اتخاذ نکرده است.