ونسان کمپانی و مشکل همیشگی مصدومیت

طبق آماری که نشریه تلگراف منتشر کرده، ونسان کمپانی ، کاپیتان منچسترسیتی در چند سال اخیر بیش از هر بازیکن دیگری به علت مصدومیت از میادین دور بوده است.