دعواهای سیاسی و گروهی نباید به مدارس و دانشگاهها کشیده شود