جزیره بغدادی عراق آزاد شد

نیروهای عراقی کنترل کامل جزیره بغدادی را در دست گرفتند.