«توافق شرافتمندانه» مسکو و آنکارا برای استفاده از حریم هوایی سوریه

یک مقام نظامی ترکیه خبر داد بعد از حدود یک هفته جلسه با همتایان روس، دو طرف ساز و کاری را تعیین کردند تا درپی آن از حوادث مشابه ساقط شدن جنگنده روسیه بدست ترکیه در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ جلوگیری شود.