سر گزارشگرها باید به کار خودشان باشد/ میرزایی: نگران بودم صدایم مردم را بیدار کند