حل معمای ماهی های آوازه خوان

کسانی که دهه هشتاد قرن گذشته در ایالت کالیفورنیای آمریکا روی قایق ها زندگی می کردند، شب ها صدائی از زیر آب می شنیدند و تصور می کردند که صدای پمپ های تخلیه فاضلاب یا آزمایش های نظامی یا حتی موجودات فضائی است….