منبع نظامی سوری: عملیات شرق حلب شامل عملیات زمینی خواهد بود