کمک به جبهه مقاومت، در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است/برجام، تا به حال، اثر مثبتی در زندگی مردم نداشته است