پیشنهاد ریاض به تهران برای کاهش تولید نفت

عربستان برای کاهش تولید در صورتی که ایران با تثبیت تولید نفت در سطح سه میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه موافقت کند، اعلام آمادگی کرد.