نظریه پردازان می گویند موجود زنده ای شبیه به مار در تصاویر سیاره مریخ یافته اند