طبق قانون اساسی، کمک به جبهه مقاومت، وظیفه ماست/برجام، تاکنون اثر مثبتی در زندگی مردم نداشته است