در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: بارسا بدون مسی ضعیف تر است