برخورد قطار جان دو عابر پیاده در قزوین را گرفت

 برخورد قطار جان مردی ۳۵ ساله و دختر ۶ ساله اش را در شهر محمدیه قزوین گرفت.