کشته شدن ۸ آتش نشان در عملیات اطفائ حریق در مسکو

۸ آتش نشان در عملیات اطفائ حریق در مسکوکشته شدند.۱۵:۳۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر