در صورت تایید تیم پزشکی استقلال/ چشمی از یکشنبه به تمرینات بر می‌گردد