خواهش دولت از آمریکا برای اجرای برجام نشان‌دهنده بی‌اعتنایی غرب به این توافق است

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت‌مدرس با بیان اینکه خواهش دولت از آمریکا برای اجرای برجام نشان‌دهنده بی‌اعتنایی غرب به این توافق است، گفت: اگر در متن برجام همه مسائل شفاف بود پس چرا برای اجرای آن خواهش می‌کنند؟