خواهش دولت از آمریکا برای اجرای برجام نشان‌دهنده بی‌اعتنایی غرب به این توافق است