تاثیر «رخداد» بر هویت شهر اصفهان بررسی شد

به گزارش خبرنگار ایمنا، بهمن نامور مطلق در سیزدهمین نشست اسطوره شهر گفت: نظریه اسطوره شهر بیان می دارد که شهرها هم مانند انسانها می توانند اسطوره شوند. برخی متن ها مانند شاهنامه نیز می توانند اسطوره شوند، که دلیل آن تکثیر پذیری اسطوره است، دیوان حافظ روایت اسطوره ای ندارد اما به دلیل تکثیر […]