در مصاحبه با کوپه/ دفاع فابرگاس از اظهارنظر زیدان در مورد BBC