نظامیان اسرائیلی یک فلسطینی دیگر را هدف گلوله قرار دادند

نظامیان اسرائیلی یک فلسطینی دیگر را در کرانهٔ باختری رود اردن هدف گلوله قرار دادند و زخمی کردند.