نظامیان اسرائیلی یک فلسطینی دیگر را هدف گلوله قرار دادند