وضعیت آمار کشور مطلوب نیست/همکاری مردم در تدوین آمارها لازم است