رکورد تاریخی برای خوردبین ۶۸ ساله

روز دوم مهرماه سال ۱۳۲۷ محمود خوردبین در تهران متولد شد وامروز او ۶۸ ساله میشود .