بازیگران نمایش «باد شیشه را می لرزاند» تغییر کرد

مصطفی کوشکی کارگردان و بازیگر نمایش «باد شیشه را می لرزاند» جای خود را به محمد صادق ملک در این نمایش داد.