العامری: اگر فتوای مرجعیت نبود، کشورهای خلیج فارس در اشغال داعش بودند