در نشست خبری بازی با هامبورگ/ آنچلوتی: روبن باید روی نیمکت بنشیند