پیشنهاد نفتی عربستان به ایران؛ تولید خود را کم می‌کنیم

عربستان سعودی پیشنهادی مشروط دربارۀ کاهش میزان تولید نفت خود به ایران ارائه کرد….