پیشنهاد نفتی عربستان به ایران؛ تولید خود را کم می‌کنیم