گولن: اروپا باید برای جلوگیری از فاجعه در ترکیه وارد عمل شود