بازیکن لاس پالماس:/ مودریچ نصف رئال مادرید است

روکه مسا که از او به عنوان بوسکتس لاس پالماس یاد می شود، به تمجید از لوکا مودریچ، ستاره کروات رئال پرداخت.