فیسک: عربستان برای اولین بار همزمان از سوی رهبران شیعه وسنی مورد حمله قرار گرفت