۶۹ شبه نظامی طالبان و تروریست داعش در افغانستان کشته شدند