گولن از اروپا خواست برای متوقف کردن «فاجعه» در ترکیه اقدام کند

فتح الله گولن، رئیس جمهور ترکیه را به سوء استفاده از کودتای نافرجام در این کشور متهم کرده و مداخله اروپا را برای جلوگیری از این روند خواستار شده است.