گولن از اروپا خواست برای متوقف کردن «فاجعه» در ترکیه اقدام کند