اشتاین‌مایر:باید دید که چطور می‌توان در روزها و ساعت‌های آینده در خصوص سوریه به پیشرفت دست یافت