نوراللهی و کمک به بازی تهاجمی پرسپولیس

کمال کامیابی نیا یکی از مردان برتر سال گذشته پرسپولیس بود که برای تیم ملی هم بازی کرد وگل هم زد .