جروزالم پست افشا کرد؛ نامه‌های شارون و ملک عبد الله