کلینتون همچنان پرطرفدارتر از ترامپ است

افراد بسیاری پیش بینی می کردند صحبت های اخیر کلینتون باعث کاهش محبوبیت وی خواهد شد؛ اما این موضوع تاکنون به حقیقت تبدیل نشده است.