دومین برد متوالی نساجی

دومین پیروزی متوالی شاگردان محمود فکری در رفسنجان به دست امد.