اشک های وزیر در مراسم تشییع گلبارنژاد(عکس)

اشک های گودرزی در مراسم تشییع گلبارنژاد یکی از صحنه های جالب توجه این مراسم بود.