هفته خوب شمالی ها/ دومین برد متوالی و فکری در لیگ یک