موگرینی: ایران به طور کامل به توافقنامه هسته ای پایبند بوده است