آیفون ۷ و دو شکنجه دیگر؛ جوشانده شدن در آب و یخ زدن در نوشابه