انگلیس در نشست آتی سران اتحادیه اروپا حضور نخواهد داشت