حسرت دو امتیاز از کف رفته دیگر/ تساوی بدون گل میثاقیان و بختیاری زاده