هفته خوب شمالی ها/ دومین برد متوالی فکری در لیگ یک

دومین پیروزی متوالی شاگردان محمود فکری در رفسنجان به دست امد.